En pilgrimsvandring för genusrättvisa

Publicerat 2015-03-08 av Els-Marie Carlbäcker

EK profilbild

Så här på den internationella kvinnodagen (8 mars) blir det mycket fokus på våld, orättvisa och förtryck av kvinnor runt om i världen. Och det ska det vara men det blir också viktigt att uppmärksamma allt det positiva som görs för att förändra attityder och beteenden. Inte minst vår svenska utrikesminister har gått före genom att säga att ”feministisk utrikespolitik är den effektivaste vägen mot fred”. Forskning visar att könsperspektiv och kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering gör strävanden mot fred effektivare än om fokus bara ligger på nationell säkerhet och externa militära hot.

Våra samarbetskyrkor jobbar med genusfrågor på olika nivåer, med synen på män och kvinnor i kyrka och samhälle och allmänt påverkansarbete. På vissa håll finns särskilda kommittéer som lyfter rättvisefrågor både på församlingsnivå och nationellt. Med fler kvinnor i deras beslutande organ kan kyrkan gå före i processen mot ett mer jämställt samhälle.  Med alla dessa lokala kontakter kan vi som kyrka i ännu större samverkan med svenska myndigheter och andra i det civila samhället bidra till ett effektivt arbete för rättvisa och fred.

Genom att Equmeniakyrkan är medlem av Kyrkornas Världsråd (KV) är vi också delaktiga i det internationella arbetet för dessa frågor. KV har nyligen bildat en rådgivande grupp från medlemskyrkor för att uppmärksamma just genusrättvisa som en del i visionen om en rättvisans och fredens pilgrimsvandring. Gruppen ska nu formulera en policy för KV som medlemskyrkorna kan använda som underlag för eget arbete. En viktig fråga är sexuellt och genderbaserat våld. Detta är något vi under en längre tid regelbundet uppmärksammat genom kampanjen Thursdays in Black. Under hösten hade vi besök av den genderansvarige på KV, Fulata Moyo. I veckan som gick var hon huvudtalare på årskonferensen för den internationella kristna studentrörelsen, en viktig målgrupp för påverkan!