Inlägg taggade med: församlingsarkiv
  • Församlingsarkivet – en länk mellan dåtid, nutid och framtid

    Publicerat 2014-05-07 av Katarina Thurell

    Vi fortsätter här på bloggen med råd och tips till församlingar om dokumentation och arkivering: Utse en arkivansvarig eller arkivkommitté i din församling. Då får församlingsarkivet kontinuerlig tillsyn. I ansvaret ligger att  hålla arkivet samlat och skyddat mot eld, fukt, stöld  gallra efter fastställda gallringsfrister   upprätta förteckning och sökregister för församlingsarkivet vara kontaktperson med folkrörelsearkiv eller kommunarkiv. Arkivhandlingar från en SMU-förening i Roslagen. Vad skall bevaras? Man kan inte bevara all information i en organisation. Det gäller att spara rätt information – [...] Läs mer

  • Använd och besök folkrörelsearkivet!

    Publicerat 2011-09-12 av Katarina Thurell

    I flertalet av Sveriges län så finns ett regionalt folkrörelsearkiv – några län har andra lösningar med koordinationskontor, lokala arkivdepåer eller samarbeten med kommunala arkiv och lokala föreningsarkiv. Syftet är att ge föreningslivet i Sverige möjlighet att bevara arkivhandlingar i ändamålsenliga lokaler. Dvs säkra folkrörelsehistoria inför framtiden. Folkrörelsearkiven arbetar också mycket aktivt med att tillgänggligöra samlingarna. Kurser ordnas ofta regelbundet eller på beställning. Många av de folkrörelsearkiv som bildades under 1960- och 70-talen, verkar idag som [...] Läs mer